rindusyurgaku

hidup akan lebih berarti bila dapat menjadi bagian orang lain

Usia Akhir Zaman

English: A picture of people performing (circu...

English: A picture of people performing (circumambulating) the . This picture taken from the gate of Abdul Aziz seems to divide the Kaaba and the minarets into mirror images of one another. Français : Pélerins en train de réaliser la Circumambulation (ou Tawaf) autour de la Ka’ba. Photo prise depuis la porte Ibn Saud, d’où la vue présente une symétrie en miroir presque parfaite. (Photo credit: Wikipedia)

BAB. 3

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Murut Jalaluddin As Suyuthi ( Imam Suyuthi):

Umur umat Islam adalah jumlah dunia dikurangi dengan umur-umur Nabi/ rasul sejak Nabi Adam alaihi salam hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Umur umat Islam

Perhitungan umur umat Islam menurut beliau terdiri dari 3 materi yaitu:

1)    Perhitungan umur dunia

2)    Perhitungan dengan umat-umat yang terdahulu sejak Nabi Adam hingga diutusnya Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam

3)    Perhitungan jarak waktu sejak ditutupnya pintu taubat (yaitu sejak matahari terbit di barat) hingga ketika Tiupan pertama sangkakala kiamat.

Di mana kemudian akan didapat rumus bahwa:

Umur umat Islam = [ 1. Umur dunia] -2.

Umur umat dahulu] –[ 3. jarak waktu]

1)    PERHITUNGAN UMUR DUNIA

Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “ Hari yang terbit matahari padanya yang paling baik adalah hari jum’at, pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia masukkan ke dalam surga, pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari jum’at. [HR. Muslim, Tirmizi & Ahmad]

Dari hadits diatas diketahui bahwa perhitungan umur dunia dihitung sejak dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam ke bumi hingga saat kiamat adalah hari jum’at ke hari jum’at, yaitu berlalu selama 1 minggu akhir (7 hari akhirat)

Sedangkan dalam Al-Qur’an surah 32 As sajdah ayat 5 yang berbunyi:

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu’’.

2)    PERHITUNGAN UMUR UMAT YANG  TERDAHULU

Dari Ibnu Abbas, dari (cerita) Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam (kepadanya), kemudian ia berkata:” Umur Adam adalah 1000 tahun”. Kemudian ia berkata: Antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun, dan antara Nuh dengan Ibrahim adalah 1000 tahun, dan antara Ibrahim dengan Musaa adalah 700 tahun, dan antara Musa dengan Isa adalah 1500 tahun, sedangkan antara Isa dengan Nabi kita adalah 600 tahun. [HR. Hakim]

Jadi dapat dihitung bahwa masa (umur umat terdahulu) adalah 1000+1000+700+1500+600= 4800 tahun.

Nabi Adam adalah manusia pertama, sehingga umur dunia tidak dihitung dari tahun sebelum Adam, melainkan dihitung sejak beliau diturunkan ke bumi.

3)    PERHITUNGAN WAKTU ANTARA TERBITNYA MATAHARI DARI ARAH BARAT HINGGA DITIUPNYA SANGKAKALA KIAMAT

Hadits-hadits yang menerangkan tentang perhitungan waktu ini adalah:

a)     Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Jarak waktu antara dua tiupan itu adalah empat puluh. Mereka bertanya: Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Ia menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi: 40 tahun? Ia (kembali) menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Kemudian Allah menurunkan hujan, sehingga mayat-mayat tubuh (bangkit) seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain satu tulang, yaitu tulang ekornya dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. (HR. Bukhori, Muslim, Nasai Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik)

b)    Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Manusia akan menetap setelah terbitnya matahari dari tempatnya terbenam selama 120 tahun.’’ (hadits shahih mauquf riwayat Ahmad, Thabrani, Ibnu Abu Syibah dan Abdul Razzaq, Al haitsami mengatakan para perawinya wara dan terpercaya)

c)     Rasulullha shallallah’alaihi wasallam bersabda: Allah mengumpulkan orang-orang yang awal dan orang-orang yang terakhir pada suatu hari yang dimaklumkan yaitu selama 40 (empat puluh) tahun dalam keadaan menengadah dke langit untuk menunggu keputan membelalakkan kedua mata mereka ke langit untuk menunggu keputusan pengadilan dan Allah akan turun dalam lindungan awan-awan. (Hadits hasan riwayat Adz Dzahabi dan dihasankan pula oleh Al Albani)

d)    Dalam suatu hadits shahih ( dari saad bin Abi Waqash) dikatakan bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah bersabda: Hari dimana manusia akan berdiri menghadap Tuhan semesta alam adalah selama setengah hari (Beliau menerangkan Al-Qur’an surah ke-83 Al Muthaffifin).

Sudah kita ketahui bahwa setengah hari akhirat adalah 500 tahun. Hal ini bersesuaian dengan hadits Bukhori dan Muslim yang mengatakan bahwa “Kaum fakir miskin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya selama setengah hari yaitu selama 500 tahun.

Perhitungan waktu menjelang kiamat adalah sebagai berikut:

  1. Dihitung sejak terbit matahari dari arah Barat adalah karena setelah perkara itu terjadi maka tidak ada lagi dosa yang diampuni, segala pintu taubat ditutup, dan tidak diterima lagi syahadat. Artinya tidak ada lagi Islam.
  2. dan diakhiri hingga manusia berdiri di padang Mahsyar menghadap Allah adalah karena saat itu manusia baru dibangkitkan dari kubur dan sebelum dihisab.
  3. dari hadits-hadits di depan, maka kita ketahui jarak waktu:

Matahari dari arah barat~tiupan pertama= 120 tahun

Tiupan pertama ~ tiupan kedua= 40 tahun

Tiupan kedua ~ kebangkitan seluruh manusia= 40 tahun

Kebangkitan ~ penghisaban (penentuan syurga dan neraka)= 500 tahun

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jarak waktu dari terbitnya matahari dari arah Barat hingga berdiri di padang Mahsyar adalah 120+40+40+500= 700 tahun

Kesimpulan perhitungan Imam Suyuthi: Umur dunia= Umur umat terdahulu + Umur umat Islam + masa hari akhir

Telah kita ketahui bahwa:

          Perhitungan umur dunia adalah 7000 tahun

          Perhitungan umur umat-umat terdahulu adalah 4800 tahun

          Perhitungan masa sejak ditolaknya syahadat hingga kiamat adalah 700 tahun, sehingga dapat dihitung,

Umur umat Islam= 7000-4800-700= 1500 tahun kemudian dikurangi masa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam, sehingga didapat bahwa sisa umur umat Islam adalah: 1500-23= 1477 tahun

Dari mana angka 23?

Sejak diutusnya Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam hingga beliau wafat adalah 23 tahun, dimana 13 tahun beliau SAW berada di Mekkah, kemudian diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah, disini beliau berdakwah hingga beliau wafat selama 10 tahun. Dan penulisan kalender Hijriah dihitung pada saat beliau Hijrah.

Imam Suyuthi menambahkan dalam kitabnya yang berjudul Al Kassaf ketika menerangkan tentang keluarnya Imam Mahdi’alaihis salam berkata:’ Hadits-hadits hanya menunjukkan bahwa masa-masa (umur) umat ini (Islam) lebih dari 1000 tahun dan tambahannya sama sekali tidak lebih dari 500 tahun.

Jika umur Islam=1477 tahun, dan sekarang kita berada di tahun 2013 Masehi atau 1434 Hijriah. Maka sisa umur Islam adalah: 1477-1434= 43 tahun, “43 tahun adalah sisa umur umat Islam sejak masa ini.” Jadi tahun 2056 Masehi akan terjadi kegoncangan?

Wallahu A’lam.

Sumber: Mutiara

January 13, 2013 Posted by | MUtiara Utama | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Menggapai Bahagia Dengan Do’a

English: Allah in stone in Rohtas Fort, Distri...

English: Allah in stone in Rohtas Fort, District Jhelum, Punjab, Pakistan (Photo credit: Wikipedia)

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

ketenangan batin dan kebahagiaan hidup.

Bahagia terkadang menjadi sebuah kata “sakti“untuk mengambarkan kehidupan seseorang. Saat ia dapat mencapai dan memenuhi segala hajat hidupnya, cap bahagia akan diletakkan pada dirinya. Sebaliknya, saat salah satu kebutuhannya tak terpenuhi atau ketika keinginan tak terwujud, dianggap sengsara. Padahal sejatinya tidak demikian. sebab kebahagiaan yang hakiki adalah saat kita memperoleh ‘kepuasaan’ dalam beribadah kepada Allah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Do’a’do’a yang dapat diamalkan setiap saat guna mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan hidup.

Do’a Memohon Ketentraman Hati.

Allahumma innii as aluka khaufal’alamiina bika wa’ilmal khaaifiina minka wa yakiinal mutawakkiliina’alaika wa rajar raghibiina fiika wa zuhdzth thzlibiinz ilaika wa ra’al muhibbina laka wa taqwal mutasyawwiqiina ilaika.

Ya Allah aku memohon kepada-Mu akan takutnya orang-orang yang mengerti-Mu, ilmunya orang yang takut kepada-Mu, keyakinanya orang yang bertawakal kapada-Mu, harapannya orang-orang yang senang kepada-Mu, zuhudnya orang-orang yang sama mencari-Mu, waranya orang-orang senang kepada-Mu dan taqwanya orang-orang yang telah merindukan-Mu. Aamiin Ya Rabb

Do’a Memohon Empat Macam kebaikan.

Allahumma aghninii bil’ilmii wa zayyinii bilhilmi wa akrimni bittaqwa wa jammilnii bil’aafiyati.

“Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan sifat penyantun, muliakanlah aku dengan bertaqwa dan baguskanlah aku dengan keselamatan. Aamiin Ya Yabb

Sumber: Mutiara.

Related articles

December 31, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ketidak Berdayaan Tak Merubah Yang Haram Menjadi Halal

BAB. 1

Allah-green-transparent

Allah-green-transparent (Photo credit: Wikipedia)

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Sebagai manusia akhir zaman ini tidak lagi percaya bahwa rezeki mereka sebenarnya datang dari Allah, maka mereka menggunakan akal pendek mereka untuk memastikan harta mereka bertambah dengan investasi meskipun ia menindas manusia hatta dengan label islami sekalipun.

Apa yang ada dalam pembahasan ini adalah ajakan untuk merenung dan berupaya membebaskan diri dari perbudakan keuangan baik yang islami atau tidak, terpulang untuk menerimanya, setidaknya kewajiban untuk menyampaikan sudah selesai, berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran.

Berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran.

“Wahai kaum mukmin, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah semua sisa-sisa riba yang masih ada pada peminjam, jika kalian benar-benar beriman kepada syariat Allah. Maka jika kalian tidak mematuhi Allah dengan menghentikan riba ini. Terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul-Nya. Dan jika kalian bertaubat, maka yang berhak kalian ambil dari peminjam hanyalah modal kalian. Kalian tidak boleh berbuat dzalim kepada peminjam dan peminjam tidak boleh berbuat dzalim kepada kalian (Al-Baqarah, 2: 278-279)

Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a Rasulullah SAW bersabda: Kamu akan melangkah sesuai rute yang sama seperti mereka yang terdahulu sebelum kamu, inci demi inci dan langkah demi langkah sehingga jija mereka masuk ke lubang biawak sekalipun. Kamu akan tetap menurut mereka. Kami bertanya: Pesuruh Allah, apakah maksudmu manusia akhir zaman untuk “mereka yang terdahulu” itu? Beliau bersabda: Siapa lagi selain dari mereka (HR. Shahih Muslim)

Uang yang kita dapatkan dengan cara yang tidak wajar misalnya bekerja tidak ikhlas, meninggikan harga barang, korupsi, mencuri dan sebagainya, uang itu akan “lari” dari kita. Mungkin kita bisa menghindari dari energi (uang) itu untuk lari dari kita saat hidup, akan tetapi ketika mati, energi negatif ini lah yang akan menjadi siksaan di kubur maupun dineraka. Allah itu Maha Adil.

Sumber: Mutiasa

December 11, 2012 Posted by | MUtiara Utama | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ya Allah

English: A green version of http://commons.wik...

English: A green version of http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Allah-eser2.jpg (Photo credit: Wikipedia)

Bismillahirrahmanirrahiim,

Ya Hayyu, Ya Qoyyum. Wahai Dzat yang Maha Hidup lagi Maha Kakal. Dengan Rahmat-Mu, kami memohon kepada-Mu. Perbaikilah semua urusan kami dan janganlah Engkau sandarkan urusan tersebut pada diri kami, walaupun hanya secejap mata.

Ya Allah,
Harapanku untuk berubah dari masa ke masa, bukan mudah. Tiada daya upaya melainkan dengan izin dan pertolongan Mu. hambaMu ini telah banyak melakukan dosa…

Ya rabb,
Kau terima taubatku, Kau berilah taufik dan hidayahMu, Kau berkatilah usaha dan amalanku, Kau angkatlah derajatku, Kau lindungilah aku, Kau peliharalah bdi pekertuku, kau jadikanlah aku yang takut kepadaMu.

Sumber: Mutiara

December 9, 2012 Posted by | Mutiara Munajat | , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Allah Sudah Mengingatkan

An example of Allāh written in simple Arabic c...

An example of Allāh written in simple Arabic calligraphy. (Photo credit: Wikipedia)

BAB. 2

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

“Hingga apa bila dibukakan (dinding) Ya’juj dan Ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir, (mereka berkata): Aduhai, celakalah kami, ses ungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang dzalim’.”(Qs. Al-Anbiya: 96-97)

(Ayat) ini merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada manusia

Al-Allamah Abdurrahman As-Sa’di berkata, “ (Ayat) ini merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada manusia ketika mereka masih tetap berada diatas kekufuran dan kemaksiatan, sesungguhnya telah dekat terbukannya dinding Ya’juj dan Ma’juj.

Keduanya adalah kabilah yang besar dari keturunan Adam. Dzulqarnain telah menutup mereka dengan dinding ketika dikeluhkan kepadanya tentang perbuatan merusak mereka di muka bumi.

Pada akhir zaman nanti, dinding tersebut akan terbuka. Lalu mereka keluar menuju manusia dengan keadaan dan sifat yang Allah SWT sebutkan dari setiap tempat yang tinggi, yaitu al-hadab. Lantas bergerak dengan cepat.

Maka ini menunjukkan jumlah mereka yang sangat banyak bersama dengan gerakan mereka yang cepat di muka bumi. Apakah tubuh-tubuh mereka yang bergerek cepat atau dengan sesuatu yang Allah ciptakan untuk mereka berupa sebab-sebab yang bisa mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang sulit. Mereka menguasai manusia dan mengalahkan mereka di dunia. Tidak seorangpun mampu memerangai mereka.

“Dan semakin dekatlah janji yang benar” yaitu hari kiamat yang Allah subhanahu wa ta’ala janjikan kedatangannya dan janji-Nya adalah benar dan pasti

Hari Kiamat

Maka pada hari itu engkau melihat pandangan orang-orang kafir menjadi terbelalak disebabkan rasa takut

dan ngeri yang meliputi mereka serta berbagai goncanga yang menakutkan, yang dahulu mereka tidak mengetahui akibat dari pelanggaran dan dosa mereka.

Merekapun berseru dengan kebinasan, kesengsaraan, serta penyesalan terhadap apa yang telah lewat. Dan mereka mengatakan: sesungguhnya kami telah lalai dari hari yang besar ini, kami masih terus tenggelam (dalam kelalaian), dan bersenang-senang dengan kelalaian dunia, sampai keyakinan (ajal) menjemput kami. Lalu kami mendatangi hari kiamat, yang kalau seseorang mati disebabakan karena menyesal tentu dia akan mati.’

“Bahkan kami dahulu termasuk orang-orang yang dzalim”, merekapun telah mengakui perbuatan dzalim mereka dan keadilan Allah subhanahu wa ta’ala terhadap mereka. Di saat itulah mereka diperintahkan menuju neraka, bersama apa yang mereka sembah.’’ (Taisir Al-Karim Ar-Rahman)

Ayat ini menjelaskan tentang salah satu tanda kiamat besar yang akan terjadi diakhir zaman. Di antara kejadian besar tersebut adalah keluarnya dua bangsa yang memiliki banyak keturunan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang belum pernah di saksikan oleh manusia sebelumnya. Mereka itulah yang disebut dengan bangsa Ya’juj dan Ma’juj.

Sumber: Mutiara

November 17, 2012 Posted by | MUtiara Utama | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

MUNAJAT

ALLAH

ALLAH (Photo credit: Acizane)

Bismillahirrahmanirrahiim,
Ya Allah, Yang selalu mengabulkan permohonan hamba-hambaNya..
Ya Allah, Yang Maha Pengampun dosa..
Ya Allah, Yang mengingatkan kami yang selalu lupa..
Ya Allah, Yang Maha Menghidupkan hati-hati yang mati..
Ya Allah, Yang Maha Meldnbutkan hati-hati yang keras..
Ya Allah, Yang Maha Membuka hati-hati yang tertutup rapat..
Ya Allah, Yang Maha Memberi Cahaya kepada hati-hati yang gelap gulita..
Ya Allah,
Aku memohon kepada-Mu ilmu seperti ilmunya orang-orang yang takut kepada-Mu, rasa takut seperti rasa takutnya orang-orang yang mengenal-Mu, keyakinan seperti keyakinannya orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, kepasrahan seperti kepasrahannya orang-orang yang beriman kepada-Mu, taubat seperti taubatnya orang-orang yang tunduk kepada-Mu dan ketundukan seperti ketundukan orang-orang bertaubat kepada-Mu, syukur seperti syukurnya orang-orang yang bersabar karena-Mu, kesabaran seperti kesabaran orang-orang yang bersyukur kepada-Aku memohon kepada-Mu ilmu seperti ilmunya orang-orang yang takut kepada-Mu, rasa takut seperti rasa takutnya orang-orang yang mengenal-Mu, keyakinan seperti keyakinannya orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, kepasrahan seperti kepasrahannya orang-orang yang beriman kepada-Mu, taubat seperti taubatnya orang-orang yang tunduk kepada-Mu dan ketundukan seperti ketundukan orang-orang bertaubat kepada-Mu, syukur seperti syukurnya orang-orang yang bersabar karena-Mu, kesabaran seperti kesabaran orang-orang yang bersyukur kepada-Mu, dan keselamatan seperti keselamatannya (orang-orang yang gugurmembela agama-Mu) yang hidup dan mendapatkan rizki di sisi-Mu (di syurga).Mu, dan keselamatan seperti keselamatannya (orang-orang yang gugurmembela agama-Mu) yang hidup dan mendapatkan rizki di sisi-Mu (di syurga).

Ya Allah Yang Maha Megatui segalanya.. di langit dan di bumi..
Ya Allah Yang Maha Mengetahui, lebih dari apa yang kami sendiri ketahui..
Ya Allah Yang Maha Memberi, meskipun hamba-Mu tidak meminta..
Ya Allah Yang Maha Mengurniakan.. Terus menerus, tanpa henti..
Ya Allah Yang Maha Pemurah.. Yang memberi tanpa minta di balas..
Ya Allah Yaha Menilai niat dan ikhitiar hamba-hambaNya..
Tiada suatu pun yang mustahil dari-Mu..Ampunkan kami jika selama ini kami bergantng harap bukan kepada-Mu..
Ampunkan kami jika selama ini tumpuan kami lebih kepada makhluk-makhluk-Mu..
Sungguh.. Kami bodoh dan tidak menyadari bahwa segalanya adalah sebenarnya dalam genggaman-Mu..
Kami jahil Ya Allah.. Kami sombong Ya Allah.. Kami angkuh Ya Allah..
Kami ini hama-Mu yang lupa diri..
Ampunkan kami Ya Allah, jika selama ini kami merengut dan kecewa dengan ketantuan-Mu..
Ampunkan kami Ya Allah karena kami tidak menyadari bahwa Kau lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kami..
Teguhkan kaki kami, tangan kami, fikiran kami, jiwa kami, semangat kami..
Karena kami yakin jika Kau katakan ‘kun fakakun’.. Semuanya bisa berlaku dengan keinginan-Mu

Ya Allah kami yakin Kau sedang mengengar do’a-do’a ini..
Kami bermohon kepada-Mu Ya Allah, agar Kau hujamkan keyakinan yang mendalam dalam jiwa kami akan kekuasaan dan keperkasaan-Mu..
Kami bermohon pada-Mu duhai Allah, agar Kau putuskan harapan dan pergantungan kami kepada makhluk-makhluk-Mu..
Hujamkan dalam diri kami meniarap dan berdo’a satu-satunya hanya pada-Mu..
Lembutkan hati kami agar senantiasa redha dengan ketentuan-Mu..
Duhai Allah Yang Maha Mendengar..
Engkaulah yang mampu mendengar apa yang dilintasan hati kami..
Engkaulah Yang Maha Penerima Taubat..
Engkaulah Yang Maha Menyaksikan maksiat yang pernah kami lakukan..
Kini kami mengaku di hadapan-Mu Ya Allah..
Ampuni kami, walau setebal apa pun aib-aib kami..
Ampunkan kami walau seburuk apa pun masa laku kami..
Ampunkan kami, atas segala dosa yang berulang-ulang kali kami lakukan..
Engkau Maha Mengetahui..
Kami bermohon kepada-Mu agar Kau kukuhkan hati kami untuk menjauhkan diri dari maksiat..
Ampunkan kami Ya Allah..
Syukur pada-Mu atas kesempatan yang Kau berikan pada kami ini..Aamiin Ya Rabbal’alamiin.

Sumber: Mutiara

October 22, 2012 Posted by | Mutiara Munajat | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

   

Mif19.tea's Blog

Just a Little Scientific Inspiration 4 You

KITa Call Indonesia

Seruan di Ufuk Fajar

Mrs Djones' Journey

Journey through marriage and motherhood~

d2cuthe blog

kesempatan tidak akan datang dua kali

Qalbunsalima's Blog

Hati yang damai, tentram dan sejahtera

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.